Logo for Andersen SEO Tjenester i Oslo

Tjenestevilkår

Innholdsfortegnelse

Oversikt

Denne nettsiden drives av Andersen SEO Tjenester. Gjennom hele denne siden refererer “vi”, “oss” og “vår” til Andersen SEO Tjenester. Andersen SEO Tjenester tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester som er tilgjengelige på dette nettstedet, til deg som bruker, under forutsetning av at du aksepterer alle tjenestevilkår, betingelser og retningslinjer som er angitt her.

Ved å besøke vårt nettsted og/eller kjøpe noe fra oss, engasjerer du deg i vår “Tjeneste” og samtykker i å være bundet av følgende tjenestevilkår (“Tjenestevilkår”, “Vilkår”), inkludert de tilleggstjenestevilkårene og retningslinjene som refereres til her og/eller er tilgjengelige via hyperkobling.

Vennligst les disse tjenestevilkårene nøye før du får tilgang til eller bruker vårt nettsted. Ved å få tilgang til eller bruke en hvilken som helst del av nettstedet, samtykker du i å være bundet av disse tjenestevilkårene. Hvis du ikke godtar alle vilkårene i denne avtalen, kan du ikke få tilgang til nettstedet eller bruke noen av tjenestene. 

Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som legges til den nåværende nettbutikken, skal også være underlagt tjenestevilkårene. Du kan gjennomgå den sist oppdaterte versjonen av tjenestevilkårene når som helst på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte en hvilken som helst del av disse tjenestevilkårene ved å publisere oppdateringer og/eller endringer på vårt nettsted. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet etter publiseringen av eventuelle endringer utgjør aksept av disse endringene.

Seksjon 1 – Anvendelsesområde

Disse tjenestevilkår og betingelser er gjeldende for alle kunder som mottar tjenester fra Andersen SEO Tjenester i henhold til den spesifikke avtalen som er inngått.

Kunden forplikter seg til å gjøre seg kjent med og akseptere disse tjenestevilkårene og betingelsene i forbindelse med leveringen av tjenesten.

Avtalen refererer til den spesifikke kontrakten inngått mellom Andersen SEO Tjenester og kunden angående tjenesten eller tjenestene som skal leveres.

Seksjon 2 – Bestilling og kontraktsinngåelse

Beskrivelsen av oppdraget finnes i avtalen. Avtalen blir bindende når bestillingen blir registrert hos oss. Samtidig er vi bundet av deres bestilling i henhold til omfanget av våre tjenester.

Kontrakten blir inngått når vi gir skriftlig bekreftelse på tilbudet via SMS, e-post eller et fysisk kontraktsdokument.

Seksjon 3 – Varighet av avtalen

Hver tjeneste har sin egen individuelle avtaleperiode, som er spesifisert i avtalen. Noen avtaler kan ha automatisk fornyelse etter at avtaleperioden utløper. Dersom kunden ikke ønsker fornyelse, må oppsigelse sendes skriftlig til oss minst tre (3) måneder før nåværende avtaleperiode utløper, dersom ikke annet er spesifisert i avtalen.

Seksjon 4 – Oppsigelse

Både kunden og Andersen SEO Tjenester har rett til å si opp avtalen når som helst. Oppsigelse fra begge parter må forekomme skriftlig. Oppsigelsestiden er spesifisert individuelt for hver bestilte tjeneste, og dette er detaljert i avtalen.

Seksjon 5 – Angrerett

Angreretten gjelder kun for salg av varer og tjenester til forbrukere, og er regulert av angrerettloven § 1. Denne loven gjelder for forhold mellom forbrukere (privatpersoner) og ikke for forhold mellom bedrifter. Næringsdrivende har ikke angrerett i henhold til denne loven.

Seksjon 6 – Rettigheter

Design utført av Andersen SEO Tjenester er underlagt immaterielle rettigheter og beskyttet av åndsverkloven og markedsføringsloven.

Kunden blir tildelt bruksrett og alle rettigheter til nettstedet og/eller nettbutikken uten begrensninger etter ferdigstillelse av utviklingen. Andersen SEO Tjenester kan bli nevnt på nettstedet og/eller nettbutikken til kunden, diskret gjennom bruk av Andersen SEO Tjenester sin logo eller ren tekst med en hyperlink til Andersen SEO Tjenester sin egen nettside eller e-postadresse.

Verken Andersen SEO Tjenester eller kunden skal legge inn informasjon, inkludert tekst og bilder, på nettsteder og/eller nettbutikker som bryter med norsk eller internasjonal lov. Hvis dette brytes, gir det Andersen SEO Tjenester automatisk rett til å heve kontrakten og fakturere eventuell gjenværende balanse i den nåværende avtaleperioden.

I henhold til denne avtalen har Andersen SEO Tjenester rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser til en tredjepart. Kunden har ikke de samme rettighetene uten skriftlig fullmakt fra Andersen SEO Tjenester.

Seksjon 7 – Andersen SEO Tjenester sitt ansvar ved mislighold

Avbrudd og/eller forsinkelser i kundens tilgang til den bestilte tjenesten gir kunden rett til proporsjonal reduksjon av den avtalte avgiften eller kompensasjon i form av en forlenget avtaleperiode.

Hvis det oppstår forsinkelser, vil Andersen SEO Tjenester kontakte kunden så snart som mulig for å forklare årsaken til forsinkelsen og forsøke å finne en løsning.

Andersen SEO Tjenester har rett og plikt til å håndtere feil og mangler som rapporteres uten ugrunnet opphold, forutsatt at det er en gyldig avtale og at vederlaget for tjenesten er betalt. Feilsøking og feilretting vil bli fakturert i henhold til en timepris hvis feilen ikke skyldes feil eller mangler som Andersen SEO Tjenester er ansvarlig for.

Rett til reduksjon/kompensasjon gjelder ikke for forhold som skyldes kunden selv eller som er utenfor Andersen SEO Tjenester sin kontroll, inkludert feil og mangler knyttet til tredjepartsprogramvare, plattformer, tjenester eller annen form for ytelse (“Tredjepartsfunksjonalitet”). Andersen SEO Tjenester er ikke ansvarlig for konsekvenser, driftsforstyrrelser eller tap i forbindelse med feil eller mangler i tjenesten.

Hvis kunden ønsker å hevde at det foreligger mislighold av avtalen, må dette umiddelbart rapporteres skriftlig til Andersen SEO Tjenester.

Seksjon 8 – Kundens ansvar ved mislighold

Ved manglende betaling har Andersen SEO Tjenester rett til å sperre tilgangen til alle bestilte markedsføringstjenester uten varsel. Kunden er ansvarlig for å betale for den nåværende avtaleperioden selv om tjenesten er sperret på grunn av mislighold.

Ved sperretilstand har Andersen SEO Tjenester rett til å fakturere gjenværende beløp i den nåværende avtaleperioden. Når sperrede tjenester gjenåpnes, vil kunden bli belastet i henhold til gjeldende timeprisliste for den tiden som er brukt. Ved mislighold kan Andersen SEO Tjenester kreve erstatning for økonomisk tap.

Seksjon 9 – Endringer i selskapsinformasjon

Kunden er ansvarlig for å informere oss om endringer i selskapsinformasjon, inkludert adresse, e-postadresse og telefonnummer, osv. Vi ber kunden om å sende endringsforespørsler per e-post til kontakt@seotjenester.no eller via vårt kontaktskjema.

Seksjon 10 – Endringer i tjenestevilkår

Andersen SEO Tjenester kan gjøre endringer i disse tjenestevilkår og betingelser med umiddelbar virkning. Alle endringer som kan ha vesentlig innvirkning på kunden, vil kreve kundens samtykke.

Seksjon 11 – Priser

Alle priser for våre markedsføringstjenester er eksklusive merverdiavgift (mva). Faktureringsgebyret er per dags dato null (0) kroner per faktura. Totalbeløpet, inkludert mva. og fakturagebyr, vil bli spesifisert på den utsendte fakturaen. Noen tjenester kan ha ekstra kostnader for å muliggjøre levering av tjenester. Andersen SEO Tjenester forbeholder seg retten til å endre prisene for visse tjenester i tråd med endringer i markedet og direkte kostnader knyttet til tjenestelevering. Andersen SEO Tjenester forplikter seg til å informere kunden om slike prisendringer i rimelig tid før avtaleperioden fornyes. Annonsekostnader må selv dekkes av kunden.

Seksjon 12 – Betaling

Andersen SEO Tjenester fakturerer kunden via e-post eller elektronisk faktura. Fakturaene blir sendt på forhånd, med mindre annet er avtalt med kunden. Forfall for betaling av fakturaen er fjorten (14) dager fra fakturadatoen. Hvis fakturaen ikke betales innen forfallsdato, vil kunden motta en elektronisk betalingspåminnelse og bli kontaktet av oss. Hvis betalingen ikke mottas innen fristen etter betalingspåminnelsen og varsel, vil saken bli overført til inkasso.

Seksjon 13 – Taushetsplikt

Både Andersen SEO Tjenester og kunden er forpliktet til å opprettholde taushet om all bedriftsinformasjon og fremtidige planer som deles i forbindelse med arbeidet og kundens ønsker. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt av både Andersen SEO Tjenester og kunden og vil kun bli brukt til formål knyttet til utførelsen av tjenesten(e).

Seksjon 14 – Tvister

Hvis det oppstår tvister i forbindelse med avtalen mellom kunden og Andersen SEO Tjenester, skal begge parter forsøke å løse tvisten gjennom forhandlinger. Hvis saken ikke løses mellom partene innen rimelig tid, kan saken bringes inn for Oslo tingrett som rette verneting i henhold til tvisteloven § 4-6.

Seksjon 15 – Ansvarsfraskrivelse

NETTSTEDET LEVERES ‘SOM DET ER’ OG ‘SOM TILGJENGELIG’. DU SAMTYKKER I AT DIN BRUK AV NETTSTEDET OG VÅRE MARKEDSFØRINGSTJENESTER VIL VÆRE PÅ DIN EGEN RISIKO. I DEN STØRST MULIGE UTSTREKNING TILLATT ETTER LOVEN, FRASKRIVER VI OSS ALLE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, I FORBINDELSE MED NETTSTEDET OG DIN BRUK AV DET, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. VI GIR INGEN GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER OM NØYAKTIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV NETTSTEDETS INNHOLD ELLER INNHOLDET PÅ NOEN NETTSTEDER SOM ER LENKET TIL NETTSTEDET, OG VI TAR INGEN ANSVAR FOR (1) FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER I INNHOLD OG MATERIALER, (2) PERSONSKADER ELLER EIENDOMSSKADER SOM FØLGE AV DIN TILGANG TIL OG BRUK AV NETTSTEDET, (3) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV VÅRE SIKRE SERVERE OG/ELLER ALLE PERSONLIGE OPPLYSNINGER OG/ELLER FINANSIELLE OPPLYSNINGER LAGRET DER, (4) AVBRUDD ELLER OPPHØR AV TRANSMISJON TIL ELLER FRA NETTSTEDET, (5) EVENTUELLE FEIL, VIRUS ELLER LIGNENDE SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GJENNOM NETTSTEDET AV EN TREDJEPART, OG/ELLER (6) EVENTUELLE FEIL ELLER UTGANGSPUNKTER I NOE INNHOLD OG MATERIALER ELLER FOR NOEN TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG SOM PÅDRAS SOM ET RESULTAT AV BRUK AV NOE INNHOLD SOM ER POSTET, OVERFØRT ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJORT TILGJENGELIG VIA NETTSTEDET. VI GIR INGEN GARANTI, GODKJENNINGER ELLER ANTAR ANSVAR FOR NOE PRODUKT ELLER TJENESTE ANNONSERT ELLER TILBUDT AV EN TREDJEPART GJENNOM NETTSTEDET, NOE HYPERLENKET NETTSTED ELLER NOEN NETTSTED ELLER MOBILPROGRAM SOM ER FREMHEVET I NOEN BANNER ELLER ANNEN ANNONSERING, OG VI VIL IKKE VÆRE EN PART I ELLER PÅ NOEN MÅTE ANSVARLIG FOR Å OVERVÅKE NOEN TRANSAKSJON MELLOM DEG OG NOEN TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. 

Tjenestevilkår sist oppdatert 9. oktober 2023.

Skroll til toppen